Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

 1.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.         Šios Kaktus Outlet prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prekybos naudotomis prekėmis, vykdomos elektroninėje parduotuvėje (toliau e-parduotuvė), sąlygas.

1.2.         Taisyklės yra taikomos, kai parduotuvės klientas (toliau – Pirkėjas) renkasi ir perka parduotuvėje siūlomas prekes ar paslaugas (toliau bendrai vadinama - Prekės).

1.3.         Prekių prekybą organizuoja ir vykdo UAB „Biuro ABC“, buveinės adresas: Savanorių pr. 193, LT-02300 Vilnius, Įmonės kodas: 305458442, PVM mokėtojo kodas: LT100012971812 (toliau – Pardavėjas).

1.4.         Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra viešai pateikiami Pirkėjui susipažinti.

 

2.   PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1.         Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas parduotuvėje, susipažinęs su šiomis taisyklėmis, apmoka už e-parduotuvėje išsirinktas prekes.

2.2.         Po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui jo užsakytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas užsakyme nurodytą Prekių kainą.

 

3.   PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1.         Prekių ir Pardavėjo teikiamų paslaugų pagrindinės savybės ir kainos (įskaitant mokesčius) pateikiamos Prekių ir Paslaugų aprašymuose.

3.2.         Už Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos valiuta – eurais.

3.3.         Prekių ir paslaugų kaina Pardavėjo e-parduotuvėse neprivalo sutapti su tapačių ar panašių Prekių kaina kituose Pardavėjo turimuose pardavimo kanaluose, įskaitant bet kokius Pardavėjo valdomus interneto tinklapius, Pardavėjo partnerių pasiūlymus, ir pan.

3.4.         PVM sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo, Pirkėjui prašant, Pardavėjo pasirinkimu pateikiama Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu ir/ar Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) metu.

 

4.   PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.         Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes e-parduotuvėje, laikydamasis šių Taisyklių.

4.2.         Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3.         Pirkėjas įsipareigoja priimti įsigytas ir Pardavėjo perduodamas Prekes (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas turi teisę reikalauti jas pakeisti ar nutraukti Sutartį) ir Pirkėjo pasirinktu būdu tinkamai atsiskaityti su Pardavėju.

 

5.   PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.         Pardavėjas įsipareigoja Taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti garantinius įsipareigojimus Pirkėjui.

5.2.         Pirkėjui atsisakius Sutarties, Taisyklėse nustatyta tvarka (atvejais) ir terminais, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už Prekes ar paslaugas sumokėtus pinigus ir/ar pakeisti netinkamos kokybės prekes analogiškomis, tinkamos kokybės prekėmis.

5.3.         Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šiose Taisyklėse, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

6.   PREKIŲ GARANTIJA

6.1.         Prekėms taikoma 1 (vienerių) metų trukmės garantija pagal įstatymą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364 str. 3 d). Garantija pagal įstatymą netaikoma Prekių trūkumams (įskaitant komplektiškumo, išorės pažeidimų, instrukcijos nebuvimo, kt.), kurie buvo atskleisti Pirkėjui Prekės pasiūlyme, šiose Taisyklėse, ar jie buvo akivaizdūs ir galėjo būti patikrinti iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Garantija pagal įstatymą netaikoma Prekėms, kurios Pardavėjo pasiūlyme įvardintos kaip neveikiančios.

6.2.         Prekėms Pardavėjas neteikia komercinės garantijos; Pardavėjas neprisiima jokių įsipareigojimų Pirkėjui, jeigu Prekės neatitinka reikalavimų, nesusijusių su nustatytaisiais šio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje.

6.3.         Nustačius, kad Prekė pažeista mechaniškai, buvo eksploatuojama nesilaikant gamintojo nurodymų, rekomendacijų ar vartotojo instrukcijų, taip pat esant neteisingam montavimui, garantija netaikoma ir pretenzijos dėl Prekių kokybės nepriimamos.

6.4.         Prekių komplektiškumas Pirkėjo įvertinamas iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, Pirkėjui apžiūrint Prekę, jo išvaizdą, jos sudedamąsias dalis, ir sudedamųjų dalių skaičių. Prekės komplektiškumas taip pat gali būti nurodomas Prekės aprašyme. Pirkėjo pretenzijos dėl Prekės komplektiškumo trūkumo po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo Pardavėjo nėra priimamos. Jokios kitos garantijos dėl Prekės komplektiškumo (įskaitant, kad Prekė neatitinka tapačios ar panašios Prekės komplektiškumo) Pirkėjui nesuteikiamos.

6.5.         Prekės išoriniai pažeidimai Pirkėjo įvertinami apžiūrint Prekę; išoriniai pažeidimas taip pat gali būti nurodomi Prekės aprašyme.

6.6.         Prekės nebūtinai pakuojamos į originalią pakuotę. Tokiu atveju, kai Prekė perduodama ne originalioje pakuotėje, jos grąžinimo Pardavėjui originalioje pakuotėje reikalavimas netaikomas.

6.7.         Prekės parduodamos be instrukcijos(ų) lietuvių kalba. Pirkėjas, įsigydamas Prekę, įsipareigoja imtis visų veiksmų ir priemonių tam, kad tinkamai naudotųsi Preke, įskaitant instrukcijos(ų) gavimą valstybine kalba, įskaitant tokios instrukcijos(ų) vertimą į valstybinę kalbą. Šių reikalavimų nesilaikantis Pirkėjas prisiima visą ir bet kokią riziką dėl Prekės sugadinimo, jos žuvimo, ar žalos, sukeltos netinkamai naudojantis Preke, atsiradimo (įskaitant tiek Pirkėjo, tiek trečiųjų asmenų patirtą žalą).

6.8.         Prieš įsigyjant Prekę, jos veikimas, Pirkėjui reikalaujant, yra patikrinamas.

 

 

7.   PREKIŲ GRĄŽINIMAS

7.1.         Dėl netinkamos Prekių kokybės, taikant garantiją pagal įstatymą, Pirkėjas nedelsiant turi kreiptis į Pardavėją el. paštu info@kaktusoutlet.lt bei pateikti Prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką.

7.2.         Tuo atveju, kai Pirkėjas yra vartotojas, taip kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-1 straipsnyje, jis turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos, ir tik Pardavėjui sutikus.

7.3.         Taikant garantiją pagal įstatymą, Pardavėjas įsipareigoja priima Prekę ir, ją keičia kita Preke, jei turi galimybę, arba, Pirkėjui grąžinus prekę, grąžina už ją sumokėtą kainą. Kitais būdais Pirkėjo pretenzijos tenkinamos tik Pardavėjui dėl to sutikus. Sumokėta Prekės kaina Pirkėjui pavedimu grąžinama 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės grąžinimo dienos.

 

8.              BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.        Pirkėjas visus su šių Taisyklių bei sudarytų pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymu susijusius pranešimus siunčia Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@kaktusoutlet.lt, jei kitaip nenurodyta Taisyklėse.

8.2.        Pardavėjas visus panešimus siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Pirkėjo nurodytu telefono numeriu.

8.3.        Šios Taisyklės sudarytos, aiškinamos bei šalių teisės ir pareigos, kylančios iš šių taisyklių bei sudarytų pirkimo pardavimo sutarčių, vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, jei atitinkamas teisinis santykis nėra sureguliuotas Taisyklėse.

8.4.        Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.5.        Kiekvienas Pirkėjas (vartotojas) turi teisę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausiai Pirkėjas raštu turi kreiptis į Pardavėją. Jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjas neatsako į Pirkėjo pretenziją, arba Pirkėjo netenkina Pardavėjo atsakymas, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse.